Jednym z podstawowych zadań Zgromadzenia w Polsce jest formacja i kształcenie przyszłych misjonarzy. Najważniejszą rolę pełni tutaj Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii. Przez ponad pięćdziesiąt lat działalności dało Kościołowi ponad 600 misjonarzy - kapłanów i braci zakonnych. Obecnie każdego roku jego mury opuszcza kilku nowych misjonarzy.

Drugim ważnym polem działalności werbistów jest szeroko pojęta animacja misyjna polskiego społeczeństwa. Wymienić tutaj należy:
 

* organizację imprez oraz cyklicznych akcji o charakterze ściśle animacyjnym, w tym "Wakacji z misjami"
   oraz akcji "Kierowcy Misjom"

* działalność duszpasterską na terenie parafii

* duszpasterstwo rekolekcyjne (Górna Grupa, Laskowice, Nysa)

* duszpasterstwo specjalistyczne wśród mniejszości narodowych, emigrantów, narkomanów, chorych na AIDS, dzieci ulicy itp. (Białystok, Warszawa)

* pracę naukową na KUL, UKSW, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
   oraz Kolegium Teologicznym w Królewcu

* działalność w środkach społecznego przekazu: Wydawnictwo VERBINUM , miesięcznik "Misjonarz",
   programy radiowe i telewizyjne, itp.

* działalność Apostolatu Biblijnego

* działalność dydaktyczną

* działalność Muzeum Misyjno-Etnograficznego (Pieniężno wraz z filiami w Białymstoku, Chludowie,
   Górnej Grupie, Nysie i Laskowicach)

 

 

My, zakonno-misyjna i międzynarodowa wspólnota Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, realizujemy charyzmat Założyciela, św. Arnolda Janssena. Świadomi powierzonego nam posłannictwa, którym jest pierwsze przepowiadanie, uobecniamy Boga w świecie na wzór Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego.

W duchu dialogu i otwarci na znaki czasu, naszą misję w Polsce wypełniamy przez następujące formy działalności ewangelizacyjnej:

* formację permanentną w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym

* duszpasterstwo powołaniowe i formację przyszłych misjonarzy

* duchowe i materialne wspieranie misji

* duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne

* pracę naukowo-dydaktyczną na uniwersytetach i w szkołach

* apostolstwo przez środki społecznego przekazu

* posługę wśród obcokrajowców, ludzi uzależnionych i marginalizowanych, ludzi poszukujących prawdy i sensu życia oraz wyznawców innych religii i ideologii świeckich.

W ten sposób budzimy i kształtujemy świadomość misyjną społeczeństwa w Polsce. Czynimy to we współpracy z Kościołem lokalnym.

 

nurt-okladka

 

 
© Misjonarze Werbiści 2017
Templates by Joomla Perfect and Web Design Builders
Design by : Szymon Gołąbek.