O. Antoni Koszorz SVD uhonorowany medalem „Benemerenti” 13 listopad 2017