Zmarły 7 grudnia o. prof. Antoni Kość zostawił po sobie niezywkle bogatą spuściznę myśli naukowej, szczególnie w dziedzinie filozofii prawa. Dziś, w przeddzień pogrzebu, pubulikujemy rozszerzoną bigrafię zmarłego.

O. prof. dr hab. Antoni Kość SVD – ur. 12 maja 1949 roku w Rokietnicy, zm. 7 grudnia 2011 roku w Lublinie; teoretyk i filozof prawa, wybitny znawca problematyki prawa japońskiego, chińskiego i koreańskiego; Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wieloletni Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Syn Emila i Anny z domu Lew. Pochodził z wielodzietnej rodziny (4 braci i 2 siostry). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, kształcił się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, zdając maturę w 1967 roku, a następnie wstąpił do seminarium diecezjalnego w Przemyślu i podjął studia filozoficzno – teologiczne. W przekonaniu, że ma powołanie misyjne, w 1971 r. wstąpił do misyjnego seminarium werbistów w Pieniężnie. W 1974 roku uzyskał tytuł magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie i zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia został przez przełożonych skierowany do pracy misyjnej w Japonii. W latach 1974-1976 studiował język japoński w Center for Japanese Studies w Kamakura k. Tokio w Japonii. W latach 1976-1978 studiował prawo w Sophia University w Tokio, następnie kontynuował studia prawnicze w Uniwersytecie we Freiburgu Br. w Niemczech w latach 1978-1982. W roku 1982 na tymże uniwersytecie uzyskał stopień naukowy ddoctor iurius utriusque na podstawie rozprawy doktorskiej Recht und Sittlichkeit im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens (Freiburg 1982, ss. VIII + 266) napisanej pod kierunkiem prof. Alexandra Hollerbacha. W latach 1982-1983 odbył studium prawa anglo-amerykańskiego w Chicago University w USA. Następnie w latach 1983-1988 pracował na stanowisku profesora prawa w Nanzan University w Nagoya w Japonii. W latach 1988-1989 studiował prawo kanoniczne w Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie. W latach 1989-1990 studiował język koreański w Yonsei University w Seoulu w Korei. W latach 1991-1993 pracował na stanowisku profesora prawa w Seoul National University i w Sogang University w Seoulu w Korei.

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczął pracę z dniem 1 października 1994 roku na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Od 1 października 1996 roku pracował na stanowisku adiunkta w tym uniwersytecie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność: filozofia prawa) uzyskał po kolokwium habilitacyjnym w dniu 18 czerwca 1998 roku na podstawie rozprawy Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin (Lublin 1998, ss. 247) na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1 października 1999 roku został Kierownikiem Katedry Filozofii Prawa (od 1 października 2009 roku Katedra Teorii i Filozofii Prawa) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 1 lutego 2000 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego tego uniwersytetu. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w dniu 22 marca 2002 na podstawie rozprawy Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej (RW KUL, Lublin 2001, ss. 205). Z dniem 15 lutego 2004 roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 2000-2008 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie. Z dniem 1 października 2008 roku został zatrudniony na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.

Dorobek naukowy o. prof. dr. hab. Antoniego Kościa SVD jest bogaty i różnorodny. Główne kierunki jego badań to: niemiecka filozofia prawa i filozofia prawa Dalekiego Wschodu, a w szczególności relacja prawa i moralności oraz relacja prawa, państwa i religii. Znalazły one swój wyraz w opracowaniach monograficznych w języku japońskim, niemieckim i polskim. W monografii Recht und Sittlichkeit im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens (Freiburg 1982, ss. VIII + 266). Autor ukazuje relację prawa i moralności w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stawia tezę, że polskie prawo tego okresu nie harmonizuje ani z etyką katolicką, ani nawet z obowiązującą w tym czasie etyką marksistowską. Monografia ta po zmianach i aktualizacji ukazała się w języku japońskim pt. Porando ni okeru ho to dotoku (The University of Nagoya Press 1986, ss. 262).

Po powrocie do Polski ks. prof. Antoni Kość SVD zajmował się problemem relacji prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa. Owocem tych badań jest monografia Historyczne modele relacji prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa (Lublin 1995, ss. 219). Autor, kontynuując główny nurt swoich badań dotyczący relacji prawa i moralności, pokusił się następnie o zbadanie tej relacji w kulturze Dalekiego Wschodu i to w samym jej źródle, czyli w Chinach. Tak powstała monografia Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin (Lublin 1998, ss. 247). Dla celów dydaktycznych Autor przygotował podręcznik Podstawy filozofii prawa (Lublin 1998, ss. 269). Kolejne, uzupełniane jego wydania ukazały się w roku 2001 i 2005. Wspólnie z pracownikami Katedry opracował podręcznik Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych (Lublin 2002, ss. 265), którego drugie, zmienione i uzupełnione wydanie ukazało się w roku 2007.

Zdaniem ks. prof. Antoniego Kościa, prawo pozytywne, aby otrzymać miano słusznego prawa, musi zmierzać do ideału, którym jest idea prawa. Jest to przewodnia myśl wyrażona w studium Znaczenie idei prawa dla tworzenia dobrego prawa (Studia i Materiały Fundacji Naukowej im. Pawła Włodkowica (1), Lublin 2003, ss. 32). Kontynuując swoje zainteresowania prawem Dalekiego Wschodu i wykorzystując znajomość języka japońskiego Autor podjął się przedstawienia filozoficznych podstaw prawa japońskiego w oparciu o źródła w języku oryginalnym, co zaowocowało monografią Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej (RW KUL, Lublin 2001, ss. 205).

Ponadto ks. prof. Antoni Kość opracował monograficznie historię działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej Domu Słowa Bożego w Lublinie, publikując pracę 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008) (Lublin 2008, ss. 56) oraz współredagując opracowanie 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008) (Lublin 2008, ss. 272).

W licznych artykułach i studiach, opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz opracowaniach zbiorowych w językach: japońskim, niemieckim, angielskim i polskim, ks. prof. Antoni Kość porusza przede wszystkim problem prawa i moralności oraz relacji państwa, prawa i religii, prawa naturalnego oraz statusu filozofii prawa jako nauki. Ponadto ks. prof. Antoni Kość jest autorem znaczących haseł encyklopedycznych z dziedziny filozofii prawa, moralności i prawoznawstwa oraz napisał kilka recenzji monografii naukowych. Ponadto ks. prof. Antoni Kość zabierał głos w ważnych sprawach dotyczących Kościoła, państwa i społeczeństwa. Znalazło to wyraz w licznych publikacjach popularnonaukowych. Dorobek naukowy ks. prof. Antoniego Kościa wzbogacają tłumaczenia artykułów z języka angielskiego i niemieckiego.

Ks. prof. Antoni Kość począwszy od roku 1982 wygłosił wiele wykładów i prelekcji za granicą, w językach: niemieckim (Universität Freiburg im Breisgau, RFN), angielskim (University of Chicago, USA), japońskim (Nanzan University, Nagoya; Tokyo University, Sophia University, Tokyo; Kyoto University, Japonia), koreańskim (Seoul University, Yonsei University, Republika Korei) oraz polskim.

Ks. prof. Antoni Kość przygotowywał, prowadził i uczestniczył w wielu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Recenzował do druku liczne publikacje naukowe, napisał wiele ocen i opinii ważnych dla życia naukowego osób i instytucji. 

Ks. prof. Antoni Kość wypromował 9 doktorów, 112 magistrów, w tym 18 w Japonii. Recenzował prace magisterskie, rozprawy doktorskie, habilitacyjne i profesorskie oraz sporządził jedną recenzję na okoliczność przyznania doktoratu honoris causa Jego Eminencji Tarcisio Kardynała Bertone, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI, Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego.

Ks. prof. Antoni Kość od roku 2011 współpracował z Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego jako członek Rady Naukowej. Należał do Internationale Vereinigung für Recht- und Sozialphilosophie (od 1984 roku); Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 1996 roku), pełnił w nim funkcję Członka Zarządu (2001-2004), Skarbnika (2004-2010) oraz Wiceprezesa (od 2010 roku); Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja XIV Prawnicza (od 2003 roku); Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1998 roku).

Ks. prof. Antoni Kość pełnił funkcję Redaktora Naczelnego „Roczników Nauk Prawnych” (2001-2005), Zastępcy Redaktora Naczelnego „Roczników Nauk Prawnych” (od 2006 roku) oraz funkcję Sekretarza Redakcji „Roczników Nauk Prawnych” (1998-2001). Był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Gdańskich Studiów Azji Wschodniej” (od 2011 roku) oraz członkiem Rady Naukowej „Metryki” (od 2011 roku).

Za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz administracyjnej ks. prof. Antoni Kość otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: 

* Nagroda Rektora KUL za rozprawę habilitacyjną, Lublin 1998;

* Nagroda Rektora KUL II stopnia za działalność redakcyjną, Lublin 2001;

* Nagroda Rektora KUL I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, Lublin 2003;

* American Biographical Institute, The Contemporary Who’s Who. Who’s Making a Difference, 5126 Bur Oak Circle, Raleigh, NC 27 612 USA, 2003;

* Who is Who. Verlag für Personenenzyklopädien AG, CH-6304 Zug 2003; American Biographical Institute,

* Member of the International Directory of Experts and Expertise, 5126 Bur Oak Circle, Raleigh, NC 27 612 USA, 2005;

* The International Biographical Centre, Cambridge, England, Leading Educators of the World, 2005;

* List gratulacyjny dla promotora w związku z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej dr Jadwigi Potrzeszcz w III Konkursie im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego (edycja 2004/2005) w dziedzinie prac doktorskich, Poznań, 27. 04. 2007;

* Nagroda Rektora KUL II stopnia za rzetelne i kompetentne wykonywanie funkcji Prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin, 08. 12. 2008