Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Władysław Madziar SVD
O. Władysław Madziar SVD z gośćmi obrony doktoratu

Obrona doktoratu o. Władysława Madziara SVD

27 czerwca 2018 roku na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriana w Rzymie, w katedrze teologii dogmatycznej, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej o. Władysława Madziara SVD. Pracuje on w Prowincji Ghana Zgromadzenia Słowa Bożego.

Tytuł tej eklezjologiczno-pastoralnej rozprawy brzmi: „The primary role of mercy in the evangelizing mission of the Church. The 'Creativity in Charity' of St. John Paul II and 'The language of mercy' of the Pope Francis.” (Centralna rola miłosierdzia w ewangelizacyjnej misji Kościoła. ‘Wyobraźnia miłosierdzia’, św. Jana Pawła II i ,język miłosierdzia’, papieża Franciszka).

Dysertacja została napisana w języku angielskim i jest zwieńczeniem 3-letniego studium doktoranckiego odbytego w latach 2015-2018. Jako główny cel pracy doktorskiej autor założył sobie zaprezentowanie miłosierdzia jako integralnego principium, paradygmatu i znaku czasu, które obejmuje całkowicie ewangelizacyjną misję Kościoła. Podjął tę naukową próbę, w przekonaniu że bezkompromisowa posługa miłosierdzia jest najważniejszym wkładem jaki każdy chrześcijanin i cały Kościół może zaoferować współczesnemu społeczeństwu.

Na obronę licznie przybyli współbracia z rzymskiego Collegio del Verbo Divino. W przewodzie doktorskim uczestniczył także ojciec Nikolas Espinoza SVD, rektor Collegio. Ze strony prowincji polskiej obecny był br. Piotr Szewczuk SVD, radca prowincjalny oraz o. Ireneusz Piskorek SVD. Obecny był też o. Mariusz Pacuła SVD, które wkrótce udaje się na misje do Bangladeszu. Aula F114 wypełniła się do ostatniego miejsca.

Prowadzona przez prof. Stellę Morra obrona rozpoczęła się od modlitwy doktoranta – fragmentu z zawierzenia Bożemu Miłosierdziu papieża Jana Pawła II w 2002 roku w Krakowie. W dalszej części wysłuchaliśmy dość obszernej prezentacji złożeń, metodologii, struktury i wniosków końcowych pracy. O. Władysław przedstawił główne założenia pracy doktorskiej w języku włoskim.

Z kolei swoją recenzję i opinię przestawił promotor, prof. William Henn OFMCap. Zastanawiał się między innymi, czy tak centralna rola miłosierdzia stanowi ważny komponent formacji misjonarskiej w werbistowskich instytutach. Prof. Mmassi SJ skupił swoje uwagi na obszerności pracy, wielości źródeł i znaczeniu rozdziału trzeciego. Większość pytań ze strony prof. Mmassi SJ stawiana była w języku angielskim. Ostatecznie komisja, po naradzie a parte, podkreślającwysoki walor dysertacji i jej obrony, wystąpiła z wnioskiem o nadanie tytułu doktora.

wmadziardctr01O. Władysław Madziar SVD z promotorami i komisją

Tą część zakończyła modlitwa z homilii papieża Franciszka, z zakończenia Roku Miłosierdzia, w dniu 20 listopada 2016 roku.

Gratulujemy o. Władysławowi uzyskania tak ważnego stopnia naukowego. Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania w problematykę obranego tematu, swobody wyrażania się i znajomości języków angielskiego i włoskiego. W imieniu nas uczestniczących w obronie dziękuję o. prowincjałowi za umożliwienie nam uczestnictwa w tym wydarzeniu. Ufamy, że nasza obecność była znakiem jedności i wsparciem, ale też wyrazem uznania dla dotychczasowej obecności o. Władysława w animacji misyjnej prowadzonej przez Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego.

Promotorem pracy doktorskiej był o. prof. William Henn OFMCap, profesor zwyczajny eklezjologii i ekumenizmu, specjalista w dziedzinie menonitów. W swej bogatej karierze naukowej może się poszczycić prowadzeniem 100 przewodów doktorskich, w tym 57 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriana. Przynależy do gremiów i komisji papieskich. Od 2014 roku, z nominacji papieża Franciszka, jest członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Jako jeden z 4 katolików uczestniczy w pracach Komisji „Wiara i Konstytucja” Światowej Rady Kościołów (Commissione "Fede e Costituzione" del Consiglio Ecumenico delle Chiese).

Przewodniczącą komisji na obronie doktoranckiej była pani prof. Stella Morra (specjalista teologii fundamentalnej i socjologii, wykładowca na Gregorianie), a drugim recenzentem ‘cenzorem’ był o. Gabriel Mmessi SJ, z Tanzanii, znawca Soboru Watykańskiego II i formator seminarzystów jezuickich w Rzymie.

Wcześniej ojciec Władysław, w latach 2008-2010 odbył studia licencjackie z teologii dogmatycznej także na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jego promotorem był włoski profesor ks. Sergio Bonanni. Temat pracy licencjackiej brzmiał: La sofferenza dell'uomo come luogo dell'incontro con Dio. Secondo "Memoria passionis" di Johann Baptist Metz (Ludzkie cierpienie jako miejsce spotkania z Bogiem. Według "Memoria passionis" Johanna Baptisty Metza).

Ireneusz Piskorek SVD

line pionowa10x100px minO. Władysław Madziar urodził się w 1972 roku. Formację w Zgromadzeniu Słowa Bożego rozpoczął w 1991 roku. Po postulacie w Górnej Grupie, nowicjacie w Chludowie, studium filozofii w Nysie i teologii w Pieniężnie, w 1997 roku wyjechał na kurs języka angielskiego do Irlandii, a po nim odbył dwuletnią praktykę misyjną OTP w Ghanie (Yendi i Gushiegu). Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 2002 roku w Pieniężnie. We wrześniu tego samego roku wrócił do Ghany. Przez sześć lat był wikarym w Chereponi (diecezja Yendi). W latach 2010-2015, po uzyskaniu licencjatu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriana, mieszkał w Tamale w Ghanie, gdzie sprawował funkcję ekonoma domowego, rektora domu formacyjnego oraz wykładowcy teologii fundamentalnej i dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym św. Wiktora.